A List of Japanese Journals in Japanese Title Order
A - I

List of Japanese Journals in Japanese Title OrderThis is a list of Japanese Journals and proceedings which are published in Japan.

note
  1. update : Mon Jan 9 20:53:19 JST 2006

  2. ET: means English or other foreign language Title

Jump to A B C D E F G H I


A

Ahuhi ; Kyoto Sangyo Daigaku Nihon Bunka Kenkyushoho

Aichi Gakuin Daigaku Joho Shakai Seisaku Kenkyu

Aichi Gakuin Daigaku Kokusai Kenkyu Senta- Kiyo

Aichi Gakuin Daigaku Shigaku Kaishi

Aichi Ika Daigaku Igakukai Zasshi

Aichi Kenritsu Daigaku Bungakubu Ronshu

[Aichi Kenritsu Daigaku Gaikokugo Gakubu] Kiyo

Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyu

Ajia Fo-ramu

Ajia Kenkyusho Kiyo

Ajia Taiheiyo Ronso [Osaka Gaikokugo Daigaku]

Ajia Taiheiyo Toukyu

Akademia ; Jimbun Shakai Kagaku Hen

Akita Daigaku Sogo Kiso Kyoiku Kenkyu Kiyo

Akita Igaku

Akita Ronso = Hogakubu Kiyo

Amerika Bungaku Kenkyu

Amerika Kanada Kenkyu

Amerika Kenkyu

Amerika Taiheiyo Kenkyu

Amerikaho

Aomori Koritsu Daigaku Keiei Keizaigaku Kenkyu

Aoyama Business Review

Aoyama Keiei Ronshu

Aoyama Keizai Ronshu

Atsuryoku Gijutsu

Return to the top of page.

B

Baika Joshi Daigaku Bungakubu Kiyo

Baio Medeikaru

Beppu Daigaku Kiyo

Beppu Daigaku Tanki Daigakubu Kiyo

Biwako Hakubutsukan Kenkyu Chosa Hokoku

Boei Ika Daigakko Shingaku Katei Kenkyu Kiyo

Boei Ika Daigakko Zasshi

Bosei Kanri

Bungakubu Kiyo

Bungakubu Ronshu

Bungeigaku Kenkyu

Bunka

Bunka Johogaku

Bunka Ronshu

Bunka Ronshu

Bunkagaku Nempo

Bunkei Ronshu

Bunkyo Daigaku Kokusai Gakubu Kiyo

Bunkyo Daigaku Kyoiku Gakubu Kiyo

Bunkyo Gakuin Daigaku Gaikokugo Gakubu Bunkyo Gakuin Tanki Daigaku Kiyo

Bunkyo Gakuin Daigaku Kenkyu Kiyo

Bunkyo Joshi Daigaku Kenkyu Ronshu

Bunmei 21 ; Aichi Daigaku Kokusai Komyunike-shon Gakkai Kiyo

Bunseki Kagaku

Return to the top of page.

C

Chiba Daigaku Rigakubu Kaiyo Seitaikei Kenkyu Senta Nenpo

Chiba Igaku Zasshi

Chiba Shodai Kiyo

Chiba Shodai Ronso

Chiiki to Kankyo

Chiiki Keizai Seisaku Kenkyu

Chiiki Shakai Kenkyu; Aomori Daigaku Chiiki Mondai Sogo Kenkyusho Nenpo

Chikei

Chikyu Kankyo Kenkyu

Chikyu Kankyo Repo-to

Chiri Kagaku

Chirigaku Hyoron

Chishitsu Chosa Kenkyu Hokoku

Cho to Ga

Cho-koon Zairyo Kokusai Shinpojiumu '96 in Tajimi

Chofu Gakuen Tanki Daigaku Kiyo

Choiki Bunka Kagaku Kiyo

Chokaku Gengo Shogai

Chosa Jiho

Chosa [Nippon Kaihatsu Ginko]

Chubu Nihon Seikei Geka Saigai Geka Gakkai

Chubu Riumachi

Chusei Tetsugaku Kenkyu

Communication Gakka Ronshu ; Ibaraki Daigaku Jimbun Gakubu Kiyo

Communication Kagaku

Return to the top of page.

D

Daigaku Ronshu

Denki Tsushin Daigaku Kiyo

Denshi Joho Tsushin Gakkai Ronbunshi

Dobutsu Shinrigaku Kenkyu

Doitsu Bungaku Kenkyu

Doitsu Bungaku Ronko

Dokkyo Daigaku Eigo Kenkyu

Dokkyo Ika Daigaku Kyoyo Igakka Kiyo

Doku-futsu Bungaku Kenkyu

Doku-futsu Bungaku Kenkyu

Dokubun Ronshu

Doshisha Amerika Kenkyu

Doshisha Amerika Kenkyu

Doshisha Daigaku Eigo Eibungaku Kenkyu

Doshisha Daigaku Tosyokangaku Nenpo. Bessatsu.

Doshisha Shakaigaku Kenkyu

Dowa-Mondai Kenkyu; Osaka Shiritsu Daigaku Dowa Mondai Kenkyukai Kiyo

Return to the top of page.

E

Ehime Igaku

Eibei Bungaku Hyoron

Eibei Bungaku Kenkyu

Eibei Bungaku Ronso (Daito Bunka Daigaku)

Eibei Hyoron

Eibun Gakkai Kaiho

Eibungaku

Eibungaku Hyoron

Eibungaku Kenkyu

Eibungaku Shicho

Eichi Daigaku Ronso : Sapienchia

Eigo to Eibei Bungaku

Eigo Eibei Bungaku Kenkyu

Eigo Eibei Bungaku Ronshu ; Kyoto Joshi Daigaku Bungaku Kenkyuka Kenkyu Kiyo

Eigo Eibei Bungaku Ronso

Eigo Eibungaku Kenkyu

Eigo Eibungaku Ronso

Eigogaku Eibei Bungaku Ronshu

Eiyogaku Zasshi

Ekofuronteia

Engan Kaiyo Kenkyu

Enshurin Kisho Hokoku

Return to the top of page.

F

Ferisu Jogakuin Daigaku Bungakubu Eibungakkai Kaishi

Ferris Jogakuin Daigaku Bungakubu Kiyo

Ferris Jogakuin Daigaku Ongaku Gakubu Kiyo

Fuji Fenikkusu Ronso

Fuji Joshi Daigaku Kiyo, 1-bu

Fuji Joshi Daigaku Kiyo, 2-bu

Fukuoka Daigaku Daigakuin Ronshu

Fukuoka Daigaku Daigakuin Ronshu

Fukuoka Daigaku Hogaku Ronso

Fukuoka Daigaku Jimbun Ronso

Fukuoka Daigaku Keizaigaku Ronso

Fukuoka Daigaku Shogaku Ronso

Fukuoka Jogakuin Daigaku Kiyo; Jimbun Gakubu Hen

Fukuoka Jogakuin Daigaku Kiyo; Ningen Kankei Gakubu Hen

Fukuoka Kenritsu Daigaku Ningen Shakai Gakubu Kiyo

Fukuoka Kogyo Daigaku Kenkyu Ronshu

Fukuoka Kokusai Daigaku Kiyo

Fukuoka Shika Daigaku Gakkai Zasshi

Fukushima Igaku Zasshi

Fukuyama Daigaku Ippan Kyoiku Bu Kiyo

Fukuyama Daigaku Keizaigaku Ronshu

Fukuyama Daigaku Kogakubu Kiyo

Fukuyama Daigaku Naikai Seibutsu Shigen Kenkyusho Hokoku

Fukuyama Daigaku Ningen Kagaku Kenkyu Senta- Kiyo

Furansu Bungaku Gogaku Kenkyu

Furansu Bunka Kenkyu

Futsugo Futsubungaku Ronshu

Return to the top of page.

G

Gaiko Shiryokampo

Gaikoku Bungaku Kenkyu

Gaikokugo Gakubu Ronshu

Gaikokugo Kenkyu Kiyo

Gaikokugo Kyoiku Ronshu

Gakko Hoken Kenkyu

Gakko Kyoikugaku Kenkyu Ronshu

Gakuen

Gakuen Ronshu [Hokkai Gakuen Daigaku]

Gakujutsu to Bunka

Gakujutsu Kenkyu ; Eigo Eibungaku Hen

Gakujutsu Kenkyu ; Kyoiku Shakai Kyoiku Gaku Hen

Gakujutsu Kenkyu ; Kyoiku Shinri Gaku Hen

Gakujutsu Kenkyu : Kyoiku Shinrigaku-hen

Gakujutsu Kenkyu ; Seibutsugaku Chikyu Kagaku Hen

Gakujutsu Kenkyu ; Sugaku-hen

Gakushuin Daigaku Jimbun Kagaku Ronshu

Gakushuin Daigaku Keizai Ronshu

Geijutsu ; Osaka Geijutsu Daigaku Kiyo

Gekkan Chiiki Igaku

Gekkan Nihongo

Gendai Shakai Bunka Kenkyu

Gendai Shakai Gakubu Ronshu [Aichi Shukutoku Daigaku]

Gendai Shakai Kenkyu

Gendai Shakaigaku Ronshu

Gender Kenkyu : Ochanomizu Joshi Daigaku Gender Kenkyu Center Nenpo

Gengo Bunka

Gengo Bunka

Gengo to Bunka

Gengo to Bunka

Gengo Bunka Kenkyu

Gengo Bunka Kenkyu

Gengo Bunka Kenkyu = Hiroshima Daigaku Sogo Kagakubu Kiyo

Gengo Bunka Kenkyu Kiyo

Gengo Bunka Ronshu

Gengo Bunka Ronshu

Gengo Bunka Ronso

Gengo Bunka Ronso

Gengo Bunka Ronso

Gengo Jimbun Kagaku Ronshu

Gengo Jimbun Kagaku Ronshu

Gengo Joho Kagaku Kenkyu

Gengo Kenkyu

Gengo Kodo no Kenkyu

Genka Keisann Kenkyu

Gifu Daigaku Chiiki Kagakubu Kenkyu Hokoku

Gifu Daigaku Igakubu Kiyo

Gifu Daigaku Nogakubu Kenkyu Hokoku

Gifu Joshi Daigaku Kiyo

Gogaku Kenkyu

Gunma Daigaku Iryo Gijutsu Tanki Daigakubu Kiyo

Gunma Daigaku Shakai Joho Gakubu Kenkyu Ronshu

Gunma Kenritsu Iryo Tanki Daigaku Kiyo

Gunma Kenritsu Shizenshi Hakubutsukan Kenkyu Hokoku

Gurafu ga kataru Nichibei no Keiki Doko

Gyoruigaku Zasshi

Gyosen

Return to the top of page.

H

Hakusan Eibei Bungaku

Hattatsu Shinrigaku Kenkyu

Hattatsu Shogai Kenkyu

Heruda Kenkyu

Higashi Ajia Kenkyu

Higashinippon Seikei Saigai Geka Gakukai Zasshi

Hihakai Kensa ; Kensa to Zairyo Hyoka

Hijiyama Daigaku Gendai Bunka Gakubu Kiyo

Hijiyama Daigaku Tanki Daigakubu Kiyo

Hikaku Bunka [Kenkyu]

Hikaku Bunka Ronso ; Sapporo Daigaku Bunka Gakubu Kiyo

Hikaku Hosei Kenkyu

Hikaku Shakai Bunka ; Kyushu Daigaku Daigakuin Hikaku Shakai Bunka Gakuhu Kiyo

Hikakuho Kenkyu

Himeji Kogyo Daigaku Kankyo Ningen Gakubu Kenkyu Hokoku

Hinyokika Kiyo

Hirosaki Daigaku Keizai Kenkyu

Hiroshima Bunkyo Joshi Daigaku Kiyo

Hiroshima Daigaku Bungakubu Kiyo

[Hiroshima Daigaku] Nihongo Kyoiku Gakka Kiyo

Hiroshima Daigaku Sogo Kagakubu Kiyo = Gengo Bunka Kenkyu

Hiroshima Heiwa Kagaku

Hiroshima Igaku

Hiroshima Jogakuin Daigaku Daigakuin Gengo Bunka Ronshu

Hiroshima Jogakuin Daigaku Eigo Eibei Bungaku Kenkyu

Hiroshima Jogakuin Daigaku Ippan Kyoiku Kiyo

Hiroshima Jogakuin Daigaku Ronshu

Hiroshima Joshi Daigaku Kokusai Bunka Gakubu Kiyo

Hiroshima Kenritsu Daigaku Kiyo

Hiroshima Kokusai Kenkyu

Hitotsubashi Daigaku Shakai Kagaku Koten Siryo Senta- Nenpo

Hitotsubashi Hogaku

Hitotsubashi Kenkyu

Hitotsubashi Ronso

Hogaku Journal

Hogaku Journal : The Journal of Law

Hogaku Kyokai Zasshi

Hogaku Ronshu

Hogaku Ronshu

Hogaku Ronshu [Komazawa Daigaku]

Hogaku Shirin

Hokkai Gakuen Daigaku Hogaku Kenkyu

Hokkai Gakuen Daigaku Jimbun Ronshu

Hokkai Gakuen Daigaku Keizai Ronshu

Hokkaido Bunkyo Daigaku Ronshu

Hokkaido Daigaku Nogakubu Kiyo

Hokkaido Daigaku Rigakubu Kaiso Kenkyu Sisetsu Obun Hokoku

Hokkaido Igaku Zasshi

Hokkaido Joho Daigaku Kiyo

Hokkaido Kogyo Daigaku Kenkyu Kiyo

[Hokkaido Musashi Joshi Tanki Daigaku] Kiyo

Hokkaido Noshi Nogyo Keiei Kenkyu

Hokkaido Shigaku Zasshi

Hokkaido Tokai Daigaku Kiyo Geijutsu Kogakubu

Hokkaido Tokai Daigaku Kiyo, Jimbun Shakai Kagakukei

Hokkaido Tokai Daigaku Kyoiku Kaihatsu Kenkyu Senta- Shoho

Hokuriku Daigaku Gaikokugo Gakubu Kiyo

Hokuriku Daigaku Kiyo

Hokuriku Geka Gakkai Zasshi

Hokuriku Koshu Eisei Gakkaishi

Hokusei Gakuen Daigaku Bungakubu Hokusei Ronshu

Hokusei Gakuen Daigaku Daigakuin Bungaku Kenkyuka Hokusei Gakuen Daigaku Daigakuin Ronshu

Hokusei Gakuen Daigaku Keizai Gakubu Hokusei Ronshu

Hoppo Minzoku Bunka Sinpojiumu Hokoku

Hoppo Minzoku Bunka Sinpojiumu Hokoku

Hosei Daigaku Bungakubu Kiyo

Hosei Daigaku Daigakuin Kiyo

Hosei Daigaku Kogakubu Kenkyu Shuho

Hosei Daigaku Kyoyobu Kiyo

Hosei Riron

Hoso Daigaku Kenkyu Nempo

Hoso Kenkyu to Chosa

Hyogen Gakubu Kiyo

Hyogo Kyoiku Daigaku Kenkyu Kiyo; dai3bunsatsu Shizenkei Kyoiku, Seikatsu-Kenko-kei Kyoiku

Hyoron Shakai Kagaku

Return to the top of page.

I

ICU Nihongo Kyoiku Kenkyu Senta Kiyo

Ibaraki Kirisutokyo Daigaku Kiyo ; Jimbun Kagaku

Ibaraki Kirisutokyo Daigaku Kiyo ; Shakai Shizen Kagaku

Ibero Amerika Kenkyu

Ichinoseki Kogyo Koto Senmon Gakko Kenkyu Kiyo

Indo Ongaku Kenkyu

Indogaku Bukkyogaku Kenkyu

Return to the top of page.


Please email to ykosen @ attglobal.net (Yoshihiro Kosen) with comments, suggestions or requests for more information.