A List of Japanese Journals in Japanese Title Order
J - L

Japanese Journals and proceedings
Japanese Title Order


This is a list of Japanese Journals and proceedings .

note
  1. update : Mon Jan 9 20:53:23 JST 2006

  2. ET: means English and other foreign language Title

Jump to J K L


J

Jido Seinen Seishin Igaku to sono Kinsetsu Ryoiki

Jikken Shakai Shinrigaku Kenkyu

Jimbun Chiri

Jimbun Gakubu Kiyo

Jimbun Gakuho

Jimbun Gakuho : Kyoto Daigaku Jimbun Kagaku Kenkyusho Kiyo

Jimbun Kagaku Kenkyu

Jimbun Kagaku Kenkyusho Ho

Jimbun Kenkyu; Osaka Shiritsu Daigaku Bungakubu Kiyo

Jimbun ; Kyoto Kogei Sen'i Daigaku Kogei Gakubu Kenkyu Hokoku

Jimbun Ronshu : Shizuoka Daigaku Jimbun Gakubu Jimbun Gakka Kenkyu Hokoku

Jimbun Ronso

Jimbun Shakai Kagaku Kenkyu

Jinko Chino Gakkaishi

Jinko Suikei Nenpo

Jochi Daigaku Doitsu Bungaku Ronshu

Jochi Daigaku Shinrigaku Nenpo

Joetsu Kyoiku Daigaku Kenkyu Kiyo

Joho Bunka Kenkyu

Joho Kagaku Kenkyu

Joho Kenkyu

Joho Kenkyu : Kansai Daigaku Sogo Joho Gakubu Kiyo

Josai Daigaku Rigakubu Kenkyu Hokoku

Josai Kokusai Daigaku Kiyo ; Keiei Joho Gakubu

Josei Rekishi Bunka Kenkyusho Kiyo

Junshin Eibei Bunka Kenkyu

Junshin Jimbun Kenkyu

Jurisukonsarutasu

Return to the top of page.

K

Kadai Eibungaku

Kagaku Kisoron Kenkyu

Kagakushi

Kagakushi Kenkyu

Kagakushi Kenkyu

Kagawa Daigaku Keizai Ronshu

Kagawa Hogaku

Kagoshima Daigaku Gengo Bunka Ronshu

Kagoshima Daigaku Rigakubu Kiyo

Kagoshima Daigaku Suisan Gakubu Kiyo

Kagoshima Joshi Daigaku Kenkyu Kiyo

Kagoshima Keizai Ronshu

Kaigai Jijo Kenkyu

Kaihatsu Seisaku Kenkyu

Kaikeigaku Kenkyu

Kaiyo Gyogyo Chosa Yoho

Kan Nihonkai Kenkyu Nenpo

Kan-taiheiyo Ainu Bunka Kenkyu

Kanada Kenkyu Nenpo

Kanagawa Daigaku Gengo Kenkyu

Kanazawa Joshi Daigaku Keiei Joho Kenkyusho Kiyo

Kango Kyoiku

Kankyo Hozen

Kankyo Kagaku Kaishi

Kankyo to Kogai

Kanri Kaikei Gaku ; Nippon Kanri Kaikei Gakkaishi

Kansai Daigaku Jinken Mondai Kenkyusitsu Kiyo

Kansai Daigaku Shakai Gakubu Kiyo

Kansai Daigaku Tozai Gakujutsu Kenkyusho Kiyo

Kansai Gaikokugo Daigaku Kenkyu Ronshu

[Kansai Gaikokugo Daigaku] Kenkyu Ronshu

Kansai Kyoiku Gakkai Kenkyu Kiyo

Kansai Kyoiku Gakkai Kiyo

Kansei Gakuin Daigaku Kiyo

Kansei Gakuin Daigaku Oubun Kiyo ; Jimbun Kagaku-hen

Kansei Gakuin Daigaku Oubun Kiyo ; Shakai Kagaku-hen

Kansei Gakuin Daigaku Oubun Kiyo ; Shizen Kagaku-hen

Kansei Gakuin Keizaigaku Kenkyu

Kaseigaku Kenkyu

Kassui Rombunshu

Kawasaki Iryo Fukushi Gakkaishi

Kazoku Shakaigaku Kenkyu

Keiei Ronshu

Keio Gijuku Daigaku Daigakuin, Shakaigaku Kenkyuka Kiyo

Keio Gijuku Daigaku Hiyoshi Kiyo Doitsu Gogaku Bungaku

Keio Gijuku Daigaku Hiyoshi Kiyo : Eigo Eibei Bungaku

Keio Gijuku Daigaku Hiyoshi Kiyo ; Furansugo Furansu Bungaku

Keiryo Kenkyusho Hokoku

Keisatsugaku Ronshu

Keisoku Jido Seigyo Gakkai Rombunshu

Keizai Bunseki

Keizai Chirigaku Nenpo

Keizai Johogaku Kenkyu

Keizai Johogaku Ronshu

Keizai Kagaku

Keizai Kagaku Kenkyu

Keizai Keiei Kenkyu

Keizai Kenkyu

Keizai Kenkyu

Keizai Ronshu [Hokkai Gakuen Daigaku]

Keizai Ronso

Keizai Sangyo Tokei

Keizai Shirin

Keizaigaku Ronshu

Keizaigaku Zasshi

Kenkyu Kiyo

Kenkyu Kiyo [Tsukuba Kokusai Daigaku]

Kenritsu Hiroshima Joshi Daigaku Seikatsu Kagakubu Kiyo

Kenritsu Nagasaki Siebold Daigaku Kokusai Joho Gakubu Kiyo

Kigyoho Kenkyu

Kikan Chirigaku

Kikan Iichiko

Kin'yu Joho Sisutemu

Kin'yu Keizai Kenkyu

Kin'yu Keizai Tokei Geppo

Kin'yu Kenkyu

Kindai

Kinjo Gakuin Daigaku Ronsyu

Kinki Daigaku Seibutsu Rikogakubu Kiyo

Kinki Daigaku Seibutsu Rikougaku Kenkyusho Kiyo

[Kirisutokyo Bunka Toyo Shukyo Kenkyusho] Kiyo

Kisho Kenkyusho Kenkyu Hokoku

Kisho Shushi

Kiso Shinrigaku Kenkyu

Kitami Daigaku Ronshu

Kobe Daigaku Bungakubu Kiyo

[Kobe Daigaku Bungakubu] Kiyo

Kobe Daigaku Hoken Kanri Senta Kiyo

Kobe Daigaku Kogakubu Kenkyu Hokoku

Kobe Daigaku Nogyo Keizai

Kobe Daigaku Toshi Anzen Kenkyu Senta Kenkyu Hokoku

Kobe Shinwa Joshi Daigaku Kenkyu Ronso

Kochi Ronso ; Shakai Kagaku

Koeki Jigyo Kenkyu

Kogyo Kyoiku Kenkyu

Kojin Kigyo Keizai Chosa Kiho

Kojin Kigyo Keizai Chosa Nenpo

Kokogaku Kenkyu

Kokogaku Zasshi

Kokubungaku Roshu

Kokudo Chiriin Hokoku

Kokugogaku

Kokugogaku Kenkyu

Kokumin Keizai Keisan [Kikan]

Kokumin Keizai Zasshi

Kokumin Seikatsu Kenkyu

Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku

Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku

Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku

Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku

Kokusai Bunka Kenkyu Kiyo

Kokusai Bunka Kenkyu Kiyo

Kokusai Bunka Ronshu

Kokusai Bunkagaku Kenkyu ; Kobe Daigaku Kokusai Bunka Gakubu Kiyo

Kokusai Chiikigaku Kenkyu

Kokusai Kaihatsu Kenkyu

Kokusai Kaihatsugaku Kenkyu

Kokusai Kankei Gakubu Kenkyu Nempo

Kokusai Kankei Kenkyu ; Kokusai Kankei-hen

Kokusai Kankei Kenkyu ; Sogo-hen

Kokusai Kankeigaku Kenkyu

Kokusai Kankeigaku Kenkyu

Kokusai Kenkyu Ronso : Osaka Kokusai Daigaku Kiyo

Kokusai Kirisutokyo Daigaku Gakuho 3-A Ajia Bunka Kenkyu

Kokusai Kirisutokyo Daigaku Gakuho I-A Kyoiku Kenkyu

Kokusai Kirisutokyo Daigaku Gakuho IV-B Jimbun Kagaku Kenkyu Kirisutokyo to Bunka

Kokusai Kyoiku Kyouryoku Ronshu

Kokusai Kyoryoku Kenkyushi

Kokusai Kyoryoku Ronshu

Kokusai Shoji Homu

Kokusai Shushi Toukei Geppou

Kokusaigaku Kenkyu

Kokusaigaku [Review]

Kokusaiho Gaiko Zasshi

Kokushikan Daigaku Rikogaku Kenkyusho Hokoku

Kokushikann Daigaku Kogakubu Kiyo

Konan Joshi Daigaku Eibungaku Kenkyu

Konchu

Konpyu-ta Shien Gazou Shindan Gakkai Ronbunshi

Koso Kishodai Iho

Koto Kyoiku Journal ; Koto Kyoiku to Shogai Gakushu

Kotoba to Ningen ; Rikkyo Daigaku Gengo Jimbun Kiyo

Kumamoto Kenritsu Daigaku Kankyo Kyosei Gakubu Kiyo

Kumamoto Kenritsu Daigaku Seikatsu Kagakubu Kiyo

Kurume Daigaku Bungakubu Kiyo

Kurume Daigaku Kenko Supotsu Kagaku Senta Kenkyu Kiyo

Kushiro Ronshu ; Hokkaido Kyoiku Daigaku Kushiro-ko Kenkyu Hokoku

Kyoai Gakuen Maebashi Kokusai Daigaku Ronshu

Kyoiku Gakubu Ronshu

Kyoritsu Kokusai Bunka : Kyoritsu Joshi Daigaku Kokusai Bunka Gakubu Kiyo

Kyotitsu Kokusai Bunka

Kyoto Bunkyo Shinri Rinsho Center Kiyo

Kyoto Daigaku Keizai Ronshu

Kyoto Daigaku Nogakubu Enshurin Hokoku

Kyoto Daigaku Seitaigaku Kenkyu Center News

Kyoto Daigaku Sogo Ningen Gakubu Kiyo

Kyoto Daigaku Suri Kaiseki Kenkyusho Kiyo

Kyoto Furitsu Daigaku Gakujutsu Hokoku

[Kyoto Gaikokugo Daigaku] Kenkyu Ronso

Kyoto Kogei Sen'i Daigaku Sen'igakubu Gakujutsu Hokoku

Kyoto Sangyo Daigaku Keisanki Kagaku Kenkyusho Shoho

Kyoto Sangyo Daigaku Ronshu

Kyudai Eibungaku

Kyushu Daigaku Daigakuin Sogo Rikogaku Hokoku

Kyushu Daigaku Kogaku Kiyo

Kyushu Daigaku Kogakubu Kiyo

[Kyushu Daigaku] Kyoiku Gakubu Kiyo

Kyushu Daigaku Rigakubu Kiyo

Kyushu Kogyo Daigaku Kenkyu Hokoku

Kyushu Kokusai Daigaku Keiei Keizai Ronshu

Kyushu Tokai Daigaku Kiyo ; Kogakubu

Kyushu Tokai Daigaku Kiyo ; Oyo Joho Gakubu

Return to the top of page.

L

Return to the top of page.


Please email to ykosen @ attglobal.net (Yoshihiro Kosen) with comments, suggestions or requests for more information.