Meikai Economic Review, Meikai University, Faculty of Economics